BETALINGSVOORWAARDEN CONSUMENTEN

Betalingsvoorwaarden Yehhpay

 

De onderstaande Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst betreffende de betaalmethode Yehhpay, uw bezoek aan deze website, uw aanvraag om van de Yehhpay Betaalmethode gebruik te maken en de beoordeling daarvan.

Definities:

In deze Betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

De Consument/ U                    De natuurlijke persoon die kiest voor de betaalmethode ‘Yehhpay’ voor goederen en/of diensten die worden afgenomen van een Webshop/ Winkelier.

Yehhpay                                 De rechtspersoon Postcode Garant B.V., handelend onder de naam Yehhpay, gevestigd aan de Julianastraat 30, 2012 ES Haarlem, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57376751,

Yehhpay Betaalmethode         De achteraf betaalmethode ‘Yehhpay’.

Webshop/ Winkelier                De Natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst heeft met Yehhpay om de betaalmethode ‘Yehhpay’ aan te bieden aan Consumenten.

 

  1. Voorwaarden

1.1. U heeft een bestelling geplaatst en heeft gekozen te mogen betalen via de Yehhpay Betaalmethode. Met het kiezen voor de Yehhpay Betaalmethode gaat u akkoord met deze Betalingsvoorwaarden. Uw keuze leidt niet onmiddellijk tot een overeenkomst met Yehhpay. Yehhpay behoudt zich, afhankelijk van het resultaat van de kredietcheck, het recht voor zonder opgave van redenen uw aanvraag af te wijzen.

1.2. Het resultaat van de kredietcheck wordt online bekendgemaakt. U ziet direct of uw aanvraag wel of niet is goedgekeurd. Desgewenst kunt u van de uitkomst van de kredietcheck een schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen omtrent de beslissing van Yehhpay.

1.3. Om te kunnen betalen met de Yehhpay Betaalmethode moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

(i)         U dient uw volledige naam, adres en woonplaats te verstrekken (factuuradres en bezorgadres). Deze adressen mogen geen postbus zijn en dienen in Nederland te liggen;

(ii)        U ben 18 jaar of ouder;

(iii)        U bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeert u niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig te voldoen.

(iv)       U bent beschikkingsbevoegd of u wordt vertegenwoordigd door degene die u rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens u te handelen.

(v)        De waarde van de bestelling is niet hoger dan het bedrag dat aan u is toegestaan om achteraf te mogen betalen;

1.5. Door het verstrekken van uw gegevens, om gebruik te mogen maken van de Yehhpay Betaalmethode, geeft u toestemming uw gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat Yehhpay op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of uw aanvraag tot betaling is geaccepteerd;

  1. Betalen

2.1. De Winkelier geeft Yehhpay een volledige volmacht om de betaling af te handelen. Hieronder is tevens het inschakelen van een derde partij inbegrepen. Yehhpay is gemachtigd om indien noodzakelijk, incassomaatregelen te treffen.

2.2. Na acceptatie van uw aanvraag om te betalen via de Yehhpay Betaalmethode door Yehhpay, kunt u uitsluitend nog bevrijdend betalen aan Yehhpay Indien u aan een ander dan aan Yehhpay betaalt, laat dit uw betalingsverplichting aan Yehhpay in stand.

2.3. Yehhpay zendt u een betalingsnotificatie met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De betalingsnotificatie zal digitaal worden verzonden via e-mail.

2.4. Yehhpay behoudt zich het recht voor om eventuele kosten van de betaling en/ of andere kosten in geval van retournering van de bestelling niet te restitueren.

2.5. Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van betalingsopdracht(en) komen voor uw rekening en risico.

  1. Betaaltermijn

3.1. Uw betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door Yehhpay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen. U dient rekening te houden met de verwerkingstijd van banken.

  1. Adreswijziging

4.1. U bent verplicht Yehhpay op de hoogte te stellen van iedere adres- en e-mail- wijziging. Zolang Yehhpay geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig/ gevestigd te zijn op het laatst bij Yehhpay bekende adres. Wijzigingen kunnen uitsluitend per e-mail worden doorgegeven via info@yehhpay.nl of op de website van Yehhpay, yehhpay.nl.

  1. Verzuim

5.1. Indien u niet binnen de in artikel 3 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

5.2. Indien u binnen 14 dagen na factuurdatum niet heeft betaald, zendt Yehhpay u een herinnering om u te wijzen op de overschrijding van de betalingstermijn. Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, zendt Yehhpay aan u een (tweede) schriftelijke herinnering en zal Yehhpay het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Bij een eventuele volgende sommatie, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.

5.3. Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is Yehhpay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag, tevens bent u incassokosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd. De buitenrechtelijke incassokosten worden na het verlopen van de termijn zoals gesteld in de ingebrekestelling in rekening worden gebracht volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 4 BW, met een minimum van € 40, exclusief BTW.

5.4. Indien het totaal verschuldigde bedrag, inclusief eventueel berekende rente en kosten binnen een periode van 45 dagen na factuurdatum, niet door Yehhpay is ontvangen, zal de vordering op u aan een derde partij ter incasso worden overgedragen.

5.5. Betalingen zullen allereerst in mindering worden gebracht op eventuele openstaande kosten en/ of rente. Nadat de kosten volledig zijn voldaan zal uw betaling in mindering worden gebracht op het door u oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

  1. Bescherming persoonsgegevens

6.1. Yehhpay is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer M1555224. Yehhpay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke personen vertrouwelijk wordt behandeld. Postcode verwijst hiervoor naar haar privacy statement op haar website. Door het kiezen voor de Yehhpay Betaalmethode stemt u ermee in dat Yehhpay ter uitvoering van de Yehhpay Betaalmethode, uw persoonsgegevens zal verstrekken aan door Yehhpay ingeschakelde derde partijen.

  1. Aansprakelijkheid

7.1. Yehhpay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Yehhpay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.2. Indien Yehhpay, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

  1. Toepasselijk recht en geschillen

8.1. Op de dienstverlening van Yehhpay en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Vragen? Neem contact op

Ik wil dat mijn conversie door het dak gaat!

Yehhpay is the way to pay

A

Happy payday!

Yehhpay keert de betaling van je debiteur elke week uit. Het geld staat binnen no-time op je rekening!

Jij beslist

Liever geen fee maar een vast tarief? Dat kan natuurlijk ook. Gewoon één prijs, wel zo handig.

N

Goed gedekt

Vervelend, maar het kan voorkomen: een wanbetaler. Daar zit je écht niet op te wachten. Kies daarom voor de betaalgarantie van 60% of 100%.

i

Geen Gezeur

Yehhpay beheert alle uitstaande facturen, netjes en veilig. Dat is voor jou weer een zorg minder!

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Ik wil dat mijn conversie door het dak gaat!

Stay in touch

Voor als je altijd op de hoogte wilt blijven