ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJK

Algemene zakelijke  voorwaarden : https://yehhpay.nl/voorwaarden/

Consumenten betalingsvoorwaarden : https://yehhpay.nl/betalingsvoorwaarden/

 

Algemene Voorwaarden Zakelijk Yehhpay B.V.

Versie 11 juli 2017

 

De onderstaande Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Yehhpay en een Opdrachtgever betreffende de Yehhpay Betaalmethode.

Definities:

In deze Algemene Voorwaarden Zakelijk wordt onder de volgende begrippen verstaan, waarbij het enkelvoud tevens het meervoud wordt geacht te omvatten:

Consument De natuurlijke persoon die kiest voor de Yehhpay Betaalmethode voor goederen en/of diensten die worden afgenomen van een Opdrachtgever.

Opdrachtgever De Natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst heeft met Yehhpay om de Yehhpay Betaalmethode aan te bieden aan Consumenten.

Overeenkomst De tussen Yehhpay en Opdrachtgever gesloten overeenkomst aangaande de door Yehhpay geleverde/te leveren diensten.

Vergoeding De vergoeding die is verschuldigd door de Opdrachtgever aan Yehhpay per goedgekeurde transactie.

Yehhpay De rechtspersoon Yehhpay B.V., gevestigd aan de Julianastraat 30, 2012 ES Haarlem, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57376751,

Yehhpay Betaalmethode De achteraf betaalmethode ‘Yehhpay’.

 

 1. Algemeen
  1. Deze Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn van toepassing op alle verbintenissen, waaronder, maar niet beperkt tot, aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten, tussen Yehhpay en een Opdrachtgever, tenzij Yehhpay en een Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. In het geval dat één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden Zakelijk nietig wordt/worden verklaard of wordt/worden vernietigd, blijven alle overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden Zakelijk onverminderd van kracht. Enige nietige en/of vernietigde bepaling(en) uit deze Algemene Voorwaarden Zakelijk zal/zullen in gezamenlijk overleg worden vervangen door (een) rechtens toelaatbaar bepaling(en), waarbij zoveel als mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).
  4. Alle offertes en aanbiedingen van Yehhpay zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  5. Yehhpay kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
  7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Yehhpay daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Yehhpay anders aangeeft.

 

 1. Totstandkoming, duur en beëindiging van overeenkomst
  1. De Overeenkomst treedt in werking zodra deze zowel door of namens Yehhpay en de Opdrachtgever is aangegaan.
  2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimumtermijn van 12 maanden. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen of er een schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden.
  3. Opdrachtgever is gerechtigd om de Overeenkomst op ieder moment op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Bestaande incassotrajecten zullen na de beëindiging van de Overeenkomst door Yehhpay worden afgehandeld conform hetgeen in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden Zakelijk is bepaald.
  4. Yehhpay is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling en zonder schadevergoedingsplichtig te zijn, waarbij bestaande incassotrajecten per direct kunnen worden gestaakt indien:
 • Opdrachtgever verzuimt zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden Zakelijk na te komen of daarin tekortschiet dan wel dat Yehhpay het redelijke vermoeden heeft dat Opdrachtgever niet aan deze verplichtingen zal kunnen voldoen;
 • Aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, Opdrachtgever failliet wordt verklaard, schuldsanering ten aanzien van Opdrachtgever wordt uitgesproken of enige ander insolventieregime van toepassing wordt verklaard op Opdrachtgever;
 • Opdrachtgever handelt in strijd met Yehhpays’ acceptatie- en onboardingbeleid en/of screeningbeleid.
 • Opdrachtgever door middel van zijn activiteiten of handelingen op enige wijze schade berokkent of dreigt te berokken aan de goede naam, reputatie en/of marktpositie van Yehhpay.

 

 1. Dienst
  1. De Yehhpay Betaalmethode dient tot doel betaaltransacties tussen Opdrachtgever en een Consument mogelijk te maken. Onder de Yehhpay betaalmethode biedt Yehhpay onder de namen Yehhpay Zeker, Yehhpay Standaard en Yehhpay Basic een drietal betaaldiensten aan, waarbij klanten van de opdrachtgever na ontvangst van hun bestelling achteraf kunnen betalen. Bij de diensten Yehhpay Zeker en Yehhpay Standaard neemt Yehhpay van de opdrachtgever het risico op non-betaling geheel dan wel gedeeltelijk over. Yehhpay behoudt zich het recht voor om de Yehhpay Betaalmethode goed te keuren voor (bijvoorbeeld) terugkerende Consumenten zonder dat een kredietcheck heeft plaatsgevonden.

 

  1. Om te kunnen betalen met de Yehhpay Betaalmethode moet de Consument aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • De Consument dient zijn volledige naam, adres, woonplaats te verstrekken (factuuradres en bezorgadres). Deze adressen mogen geen postbus zijn en dienen in Nederland te liggen;
 • Zijn geldig e-mail adres te verstrekken;
 • De Consument dient 18 jaar of ouder te zijn;
 • De Consument dient niet te zijn failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of is anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeert de Consument niet in een situatie waarin hij is opgehouden, schulden tijdig te voldoen.
 • De Consument dient beschikkingsbevoegd te zijn of dienst te worden vertegenwoordigd door iemand die hem rechtsgeldig kan vertegenwoordigen.

 

  1. Na acceptatie van een Consument zendt Yehhpay de Consument separaat van de levering van de bestelling, een betalingsnotificatie met daarop vermeld het verschuldigde bedrag (‘Verschuldigde Bedrag’). De betalingsnotificatie zal digitaal worden verzonden via e-mail.
  2. Indien de Consument het Verschuldigde Bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de Consument in verzuim en zendt Yehhpay een herinnering om te wijzen op de overschrijding van de betalingstermijn. Indien de Consument aan deze herinnering geen gehoor geeft, zendt Yehhpay een (tweede) schriftelijke herinnering. Bij een eventuele volgende sommatie, zal Yehhpay een bedrag van zeven euro vijftig (€ 7,50) aan administratiekosten in rekening brengen,
  3. Vanaf de datum waarop de Consument in verzuim verkeert, is Yehhpay, dan wel een door haar ingeschakelde derde partij, gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het Verschuldigde Bedrag, tevens zijn incassokosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd.
  4. Betalingen ontvangen door Yehhpay van de Consument zullen, na aftrek van de eventuele kosten en/of rente en de Vergoeding, in beginsel wekelijks door Yehhpay aan de Opdrachtgever worden voldaan, doch uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de betalingen, tenzij Yehhpay en een Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

 1. Vergoeding
  1. Opdrachtgever is Yehhpay een Vergoeding verschuldigd voor de Yehhpay diensten. De hoogte van de Vergoeding is afhankelijk van de het door de Opdrachtgever gekozen Yehhpay product.
  2. De Vergoeding wordt door Yehhpay ingehouden op de betalingen aan de Opdrachtgever.
  3. Yehhpay is gerechtigd haar tarieven of de tariefstructuur in het algemeen of in individuele gevallen te wijzigen. Bij een verhoging van de tarieven met een percentage hoger dan tien procent (10%) is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Yehhpay:
 • Op dat moment alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; of
 • Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Yehhpay rustende verplichting ingevolge de wet;
  1. Betalingen van de Vergoeding zullen in beginsel door Yehhpay worden verrekend met de betalingen aan de Opdrachtgever van de bedragen die zijn ontvangen van de Consumenten. Indien dit bedrag op enig moment ontoereikend is voor de verrekening van de Vergoeding, dan wordt de Vergoeding verrekend met de eerstvolgende betaling door Yehhpay aan de Opdrachtgever. Indien en voor zover de verrekening van de Vergoeding niet binnen een termijn van 2 weken heeft kunnen plaatsvinden, is Opdrachtgever verplicht het verschuldigde bedrag aan Yehhpay te voldoen. Yehhpay zal hiertoe aan de Opdrachtgever een factuur uitreiken.
  2. In afwijking van artikel 4.4. kan in samenspraak en samenwerking met een Collectecting Payment Service Provider van Opdrachtgever een ander systeem van afrekening worden gehanteerd. Indien een ander systeem van afrekening zal worden toegepast, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
  3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Yehhpay verschuldigde.
  4. Indien Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

 1. Rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever
  1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor juiste, volledige en tijdige aanlevering van alle gegevens die vereist zijn om gebruik te maken van de Yehhpay Betaalmethode. Yehhpay is niet verantwoordelijk voor enige omissie of hiaat met betrekking tot voornoemde gegevens of niet tijdige aanlevering daarvan.
  2. Opdrachtgever zal Yehhpay onmiddellijk informeren indien zich omstandigheden voordoen die relevant zijn voor de voortgang van de door Yehhpay, dan wel door een door Yehhpay ingeschakelde derde partij, uit te voeren incassomaatregelen. Bijvoorbeeld bij verlate of onvolledige levering van de goederen en/of diensten, verkeerde levering van de goederen en/of diensten, of een (gedeeltelijke) retourzending door de Consument. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Yehhpay aan Yehhpay te overleggen:  

(a) een kopie van de originele factuur aan de Consument zoals opgesteld door Opdrachtgever,

(b) een afschrift van een (elektronisch) bewijs dat de door de Consument bestelde goederen en/of diensten door de Opdrachtgever tijdig zijn geleverd.  

  1. Na het aangaan van de Overeenkomst zal Yehhpay aan Opdrachtgever een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken welke toegang geven tot de Selfcare omgevingl van de Yehhpay betaalmethode. De toegekende gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt vertrouwelijk en mogen enkel door de Opdrachtgever zelf worden gebruikt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor iedere vorm van misbruik van de gebruikersnaam en/of wachtwoord.
  2. Yehhpay spant zich in om de Yehhpay Betaalmethode optimaal te laten functioneren. Yehhpay kan echter niet garanderen dat de Yehhpay Betaalmethode te allen tijde optimaal functioneert. Meer in het bijzonder kan de Yehhpay Betaalmethode als gevolg van aanpassingen, technisch malheur of onderhoud (tijdelijk) buiten gebruik zijn.
  3. In het geval dat de Yehhpay Betaalmethode (tijdelijk) buiten gebruik is, streeft Yehhpay er naar Opdrachtgever zo goed als mogelijk te informeren over de reden van en de (vermoedelijke) duur van een dergelijke buitengebruikstelling.
  4. Yehhpay spant zich in de Yehhpay Betaalmethode te beschermen en beveiligen tegen verlies van gegevens of toegang door niet geautoriseerde gebruikers. Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijk dat door hem gezonden gegevens afdoende beveiligd en beschermd zijn.
  5. Yehhpay is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die is ontstaan door een gebeurtenis die zich buiten zijn invloedssfeer bevindt, zoals internet storingen en computervirussen.
  6. Opdrachtgever mag gegevens afkomstig van de Yehhpay Betaalmethode enkel gebruiken voor zover nodig voor zijn bedrijfsuitoefening. Gegevens afkomstig van de Yehhpay Betaalmethode mogen niet met derden worden gedeeld of verder worden gecirculeerd.
  7. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zelfstandig aanpassingen te maken aan de Yehhpay Betaalmethode.
  8. Opdrachtgever zal Yehhpay onmiddellijk, doch uiterlijk binnen drie werkdagen, informeren nadat Opdrachtgever een betaling heeft ontvangen van een Consument ingevolge een schuldvordering waarvan de administratieve afhandeling en incasso is overgedragen aan Yehhpay.
  9. Opdrachtgever zal zich te allen tijde houden aan de geldende wet- en regelgeving (o.a. Wet Koop of Afstand).
  10. Yehhpay heeft het recht om haar werkzaamheden jegens een Opdrachtgever te staken indien zij daartoe redelijke gronden heeft. Deze redelijke gronden zullen in ieder geval aanwezig zijn indien de gemiddelde kwaliteit van de schuldvordering van de Opdrachtgever op de Consument onvoldoende is, dan wel indien de schuldvorderingen met regelmaat onderwerp worden van een retrocessie door omstandigheden zoals genoemd in de individuele overeenkomst van opdracht. In een voorkomend geval zal Yehhpay de Opdrachtgever hierover informeren.

 

 

 • Klantenservice

 

  1. De factuur terzake van een bestelling door een Consument van goederen en/of diensten bij Opdrachtgever wordt door de Opdrachtgever opgesteld. Op de factuur vermeldt de Opdrachtgever dat, indien de Consument van de Yehhpay Betaalmethode gebruik maakt, de betaling van de factuur door de Consument op het rekeningnummer van Yehhpay moet plaatsvinden. Yehhpay levert hier een tekst voor aan.
  2. De teksten ten behoeve van het debiteurenbeheer, zoals de betaling notificatie, herinnering, aanmaning, en sommatie-ingebrekestelling worden door Yehhpay opgesteld;
  3. Yehhpay is verantwoordelijk voor de afhandeling van vragen door Consumenten over de acceptatie door Yehhpay en afwijzingen door Yehhpay. Yehhpay is bevoegd om voor de afhandeling derden in te schakelen.
  4. Vragen met betrekking tot de aan de Consument geleverde producten (waaronder vragen over de factuur, de aflevering, de producten, productspecificaties, garanties en klachtenafhandeling) worden uitsluitend beantwoord door Opdrachtgever dan wel door haar ingeschakelde derden. Yehhpay zal Consumenten met dergelijke vragen naar Opdrachtgever doorverwijzen.

 

 

 • Informatieplicht Opdrachtgever aan Consument

 

  1. Opdrachtgever verplicht zich jegens Yehhpay de Yehhpay naam en logo duidelijk en leesbaar te plaatsen bij betaalmethoden overzicht(en).
  2. Indien Opdrachtgever de Consument over de betaalmethode van Yehhpay wil informeren, dan dient Opdrachtgever gebruik te maken van de door Yehhpay aangeleverde teksten. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze teksten te wijzigen anders dan na schriftelijke toestemming van Yehhpay.

 

 

 • Informatieplicht Opdrachtgever

 

  1. De acceptatie van een Opdrachtgever door Yehhpay voor een specifieke betaalmethode van Yehhpay is mede-afhankelijk van de de samenstelling van het assortiment van Opdrachtgever aan te bestellen goederen / diensten. Indien hierin significante wijzigingen optreden met als gevolg een door Yehhpay te bepalen mogelijk afwijkend risicoprofiel, zal Opdrachtgever Yehhpay daarvan vooraf in kennis stellen.
  2. Yehhpay heeft het recht een specifiek deel van het assortiment van Opdrachtgever uit te sluiten van haar dienstverlening, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen indien wijziging in het assortiment leidt tot verandering in risicoprofiel van Opdrachtnemer. Yehhpay zal met Opdrachtgever in overleg treden indien zij voornemens is om een gedeelte van het assortiment uit te sluiten dan wel de overeenkomst te wijzigen.

 

 

 • Overmacht

 

  1. Yehhpay is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden Zakelijk verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Yehhpay geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Yehhpay niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Yehhpay of van derden daaronder begrepen. Yehhpay heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Yehhpay zijn verbintenis had moeten nakomen.
  3. Yehhpay kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  4. Voor zover Yehhpay ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Yehhpay gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

 • Aansprakelijkheid

 

  1. Indien Yehhpay aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. Yehhpay is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van externe factoren waarop Yehhpay geen of onvoldoende invloed kan uitoefenen.
  3. Yehhpay is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Yehhpay door op het moment van het aangaan van de Overeenkomst toekomstige wet- en regelgeving niet meer in de gelegenheid is om de Diensten uit te voeren.
  4. Yehhpay is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Yehhpay is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  5. Indien Yehhpay aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Yehhpay beperkt tot € 1.000 per schadeveroorzakend handelen. Een reeks van met elkaar gerelateerde handelingen telt als één (1) incident.
  6. De aansprakelijkheid van Yehhpay is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
  7. Yehhpay is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden Zakelijk, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Yehhpay aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Yehhpay toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden Zakelijk.
  9. Yehhpay is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  10. Indien zich een schadeveroorzakend incident heeft voorgedaan dient Opdrachtgever Yehhpay hiervan zodra hij kennis heeft genomen van het schadeveroorzakend incident in kennis te stellen en alle redelijkerwijs mogelijke handelingen om de schade te mitigeren te verrichten. Indien Opdrachtgever niet binnen een periode van 4 weken nadat hij kennis heeft gekregen van het schadeveroorzakend incident Yehhpay hiervan op de hoogte stelt vervalt enig recht op eventuele schadevergoeding.
  11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Yehhpay of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

 

 • Vrijwaring

 

  1. Opdrachtgever vrijwaart Yehhpay voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Yehhpay toerekenbaar is. Indien Yehhpay uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Yehhpay zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Yehhpay, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Yehhpay en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

 

 • Intellectueel eigendom

 

  1. Yehhpay behoudt zich de rechten en bevoegdheden met betrekking tot de door Yehhpay aan Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking gestelde of te stellen materialen en Diensten voor.
  2. Yehhpay verleent voor de duur en ter uitvoering van de Overeenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht aan Opdrachtgever met betrekking tot de in kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking gestelde of te stellen materialen en Diensten.
  3. Opdrachtgever zal iedere aanduiding van intellectueel eigendom op door Yehhpay ter beschikking gestelde of te stellen materialen en Diensten niet verwijderen, wijzigen of anderszins schenden.
  4. Yehhpay heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

 • Privacy en geheimhouding

 

  1. Partijen zullen vertrouwelijke informatie die zij uit hoofde van de Overeenkomst hebben verkregen enkel gebruiken ter uitvoering van de Overeenkomst en niet delen met derden, tenzij zij wettelijk verplicht zijn zulks te doen, de derde partij door Yehhpay is ingeschakeld ter uitvoering van de Overeenkomst of met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de wederpartij.
  2. Voor zover Opdrachtgever persoonsgegevens verstrekt aan Yehhpay, garandeert Opdrachtgever dat aan relevante voorwaarden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere privacywetgeving is voldaan en dat waar nodig de gegevens gebruikt kunnen worden ter uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Yehhpay is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer M1555224. Yehhpay zal persoonsgegevens enkel gebruiken voor zover nodig om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

 

 • Toepasselijk recht en geschillen

 

  1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien Opdrachtgever aldaar woonplaats heeft of is gevestigd. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. De bevoegde rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen die mochten ontstaan uit de Overeenkomst of enige daaruit vloeiende overeenkomst(en) en/of Algemene Voorwaarden Zakelijk kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

 • Vindplaats en wijziging voorwaarden

 

  1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
  2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

© Yehhpay

*********

Zakelijke homepage Yehhpay

https://yehhpay.nl/zakelijk

*********

Algemene voorwaarden zakelijk | Yehhpay

https://yehhpay.nl/voorwaarden/

 

Algemene voorwaarden consumenten | Yehhpay

https://yehhpay.nl/betalingsvoorwaarden/

Vragen? Neem contact op

Ik wil dat mijn conversie door het dak gaat!

Yehhpay is the way to pay

A

Happy payday!

Yehhpay keert de betaling van je debiteur elke week uit. Het geld staat binnen no-time op je rekening!

Jij beslist

Liever geen fee maar een vast tarief? Dat kan natuurlijk ook. Gewoon één prijs, wel zo handig.

N

Goed gedekt

Vervelend, maar het kan voorkomen: een wanbetaler. Daar zit je écht niet op te wachten. Kies daarom voor de betaalgarantie van 60% of 100%.

i

Geen Gezeur

Yehhpay beheert alle uitstaande facturen, netjes en veilig. Dat is voor jou weer een zorg minder!

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Ik wil dat mijn conversie door het dak gaat!

Stay in touch

Voor als je altijd op de hoogte wilt blijven